Tytuł planu: MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15.02.2023 r. do 08.03.2023 r. Uwagi do projektu planu można składać do 22.03.2023 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 28 lutego 2023 r. na godzinię 17:00 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.