Tytuł planu: MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 1

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.01.2023 r. do 21.02.2023 r. Uwagi do projektu planu można składać do 07.03.2023 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 9 lutego 2023 r. na godzinię 17:00 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.