Tytuł planu: MPZP części sołectwa Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 03.09.2022 r. do 24.09.2022 r. Uwagi do projektu planu można składać do 08.10.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 8 września 2022 r. na godzinię 10:00 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.