Aktualności:

System Informacji Przestrzennej Zgłoś problem


Miejscowe Plany
Zagospodarowania
Przestrzennego


Wykaz aktów planowania
przestrzennego

Projekty
Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego
Wyłożenie do publicznego wglądu

Koncepcja Projektu
Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego


Wyłożenie Aneksu do projektu
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu


Projektowany gazociąg
do EC Siekierki
Strefy ochrony uzdrowiskowej Sektory odbioru odpadów
Porównanie fotomap