Aktualności:

System Informacji Przestrzennej Zgłoś problem
Porównanie fotomap

Projekty
Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego
Wyłożenie do publicznego wglądu


Projektowany gazociąg
do EC Siekierki


Miejscowe Plany
Zagospodarowania
Przestrzennego

Koncepcja Projektu
Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Strefy ochrony uzdrowiskowej Sektory odbioru odpadów