Aktualności:

System Informacji Przestrzennej Zgłoś problem
Katalog Metadanych Porównanie fotomap

Projekty
Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego
Wyłożenie do publicznego wglądu


Projektowany gazociąg
do EC Siekierki


Miejscowe Plany
Zagospodarowania
Przestrzennego

Koncepcja Projektu
Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Strefy ochrony uzdrowiskowej Sektory odbioru odpadów