Tytuł planu: MPZP terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1 w dniach od 15 grudnia 2016r. do 12 stycznie 2017r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.