Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 82/1 z obrębu ewid. 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna