Informacja dotycząca przetwarzania danych


Niniejsza informacja określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w tym ze zgłoszeniem się Użytkownika do wzięcia udziału w dyskusji publicznej oraz samego udziału w dyskusji.


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna,
dane kontaktowe:
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

2) Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Mateusz Siek, e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl adres do korespondencji: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit c w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. sporządzenia uchwały, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 17 pkt 9 oraz art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

5) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną tut. urzędu,

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),

8) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

9) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl),

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania),

11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane,

12) w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano,

13) dyskusja publiczna będzie transmitowana wyłącznie na żywo w trakcie jej trwania i będzie dostępna na stronie internetowej: http://www.konstancin-jeziorna.esesja.pl/,

14) nagrania z przebiegu dyskusji publicznej będą przetwarzane do momentu sporządzenia protokołu z dyskusji, po czym zostaną trwale usunięte,

15) obraz z kamery udostępniany przez Państwa w trakcie dyskusji, potencjalnie zawierający Państwa wizerunek, będzie widoczny przez inne osoby, jednak jego udostępnianie jest dobrowolne, a brak wyrażenia zgody nie ogranicza możliwości wzięcia udziału w dyskusji.